Tilbage

Kautionistens Vilkår og Betingelser

Kautionistens Vilkår og Betingelser

Kautionistens Vilkår og Betingelser

VIGTIGT – OMHANDLER DINE RETTIGHEDER, LÆS DETTE GRUNDIGT

Definitioner

“Konto” er den Aurora Financial-konto, som vi åbner i låntagers navn, når vi skriver under på låntagerens aftale.

”Låntager” er den person, som låner penge fra Aurora Financial ApS og hvis navn og underskrift står på låntagerens aftale.

”Gæld” er alle de penge, vi udbetaler til dig på låntagerens vegne som følge af selvskyldnerkautionen og låntagerens aftale eller enhver udvidelse eller tilføjelse til nogen af delene. Det indebærer også ethvert gebyr, som vi betaler på låntagerens vegne.

”Vi”, ”os” og ”vores” er Aurora Financial ApS (og enhver, som vi overfører denne kaution til).

”Du”, ”dig” og ”din” er den person, hvis navn optræder på kautionen, og som har indvilliget i at tilbagebetale låntagerens lån i dets helhed, hvis låntageren ikke betaler til tiden.

”Kaution”: En selvskyldnerkaution indebærer, at du som kautionist hæfter på samme vilkår som hoveddebitor(låntageren). Selvskyldnerkaution betyder, at du som kautionist kan blive afkrævet betaling i tilfælde af låntagers manglende betaling på den aftalte betalingsdag, uden at långiver skal dokumentere, at låntager er insolvent og derfor ikke kan betale gælden.

Kreditor kan således benytte denne kautionsforpligtelse allerede ved debitors misligholdelse (ofte manglende betaling) dvs. hvis ydelserne ikke overholdes til tiden, uden at kreditor behøver påvise, at debitor ikke kan betale.

1. Kautionistens Vilkår og Betingelser

Disse er vilkårene, som gælder for den kautionserklæring, du giver os. Når låntagerens aftale er indgået, vil kautionen være juridisk bindende.

Nogle af udtrykkene i disse Vilkår og Betingelser er defineret i afsnittet ”Definitioner” ovenfor.

Undersøg venligst særligt definitionen af ”Kaution”, så du ved, hvilket juridisk ansvar, du pådrager dig ved at blive ”kautionist”.

2. Oplysninger forud for kontrakt

Inden du godkender denne aftale, bør du læse: ‘Oplysninger forud for kontraktsindgåelsen', som vi har givet dig. Indholdet deri er vigtigt.

3. Lånet

Vi udbetaler lånebeløbet til dig, så du kan overføre det til låntageren – dette er for at forhindre svindel.

Når vi har udbetalt lånet til dig, frigøres vi juridisk fra vores forpligtelse om at udbetale lånebeløbet. Du er ansvarlig for at overføre lånebeløbet videre til låntageren ifølge Deres anvisninger. Hvis du ikke viderebringer lånet til låntageren eller ikke gør det efter Deres anvisninger, har låntageren et retskrav imod dig.

4. Dit ansvar

Som modydelse for at vi underskriver låntagerens aftale (som du vil have set en kopi af), skal du:

 • betale låntageren lånebeløbet, som du har modtaget fra os;
 • indvillige i øjeblikkeligt at foretage en betaling, hvis det mislykkes låntageren jf. deres aftale at indbetale til os på betalingsdatoen;
 • garantere, at du øjeblikkeligt vil overtage alle låntagerens ansvar jf. låntagerens aftale, hvis vi forlanger det; og
 • garantere, at låntageren vil leve op til alle deres ansvar jf. låntagerens aftale.

Udover ovennævnte punkter, skal du holde os skadesløse (beskytte os) imod enhver form for tab, fordring, skade eller udgift, som optræder som følge af eller på grund af låntagerens aftale eller i tilfælde af, at låntageren ikke overholder sit ansvar. Du skal øjeblikkeligt dække ethvert tab, hvis vi forlanger det.

Dit ansvar jf. selvskyldnerkautionen er det samme, som hvis du var en låntager. Det betyder, at vi ikke behøver at stille krav til eller forlange noget af låntageren eller andre, inden vi har søgt om betaling fra dig.

5. Brud på aftalen/Misligholdelse

Hvis du eller låntageren bryder ethvert forhold i denne eller låntagerens aftale, kan vi sende låntageren en standardmeddelelse med en frist (samt en kopi til dig). Ved fristens udløb:

 • lukke kontoen; og
 • forlange øjeblikkelig indfrielse af den totale gæld.

Vi kan retsforfølge både dig og låntageren, hvis I bryder aftalen. I tilfælde af aftalebrud kan vi også ensidigt rapportere til RKI.

BEMÆRK: Denne kautionistaftale kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse jf. retsplejeloven § 478 jfr. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22/09-2017.

6. Fortsættelse af kaution

Denne aftale påvirkes ikke af:

 • enhver ændring af låntagerens aftale;
 • enhver anden sikkerhedsgaranti eller - foranstaltning, som vi tager ift. låntagerens ansvar;
 • at vi tillader eller på anden vis går på kompromis med forholdene af lånets afbetaling, såsom at acceptere sene betalinger eller aftale ikke at lægge sag an imod låntageren eller en anden kautionist;
 • enhver sikkerhedsforanstaltning sat i værk ift. låntagerens aftale, eller manglen på sikkerhedsforanstaltninger eller håndhævelse af dem;
 • at låntageren afgår ved døden eller erklæres konkurs eller insolvent;
 • at låntageren indgår en form for gældssanering eller gældslettelse; og
 • at vi overfører vores rettigheder og ansvar under låntagerens aftale.

7. Betalingskortsfuldmagt

Inden lånet udbetales, giver du samtykke til, at vi må inddrive de månedlige betalinger fra dit betalingskort, hvis låntageren ikke betaler (eller restancen i det månedlige beløb, hvis låntager kun indbetaler en del af det). Du indvilliger i, at vi må bruge dette (og hvilke som helst andre kortoplysninger, du giver os) til i sin helhed at inddrive hver månedlig betaling, som du skylder os, indtil den er betalt. Du kan når som helst ophæve dette samtykke ved at underrette os. Hvis du ophæver dette samtykke, skal du foretage betalingen på anden vis (f.eks. via betalingsservice).

Hvis låntageren ikke indbetaler hele den månedlige ydelse på betalingsdatoen, vil vi udøve vores rettigheder jf. betalingskortsfuldmagten på den første dag efter betalingsdatoen. Hvis dette mislykkes, vil vi forsøge at kontakte dig for at forstå, hvorfor betalingen ikke er fundet sted, og hvornår du kan indbetale. Vi kan forsøge at inddrive betaling igen jf. den løbende betalingsfuldmagt, indtil betalingen går igennem, men dette vil vi ikke gøre, hvis vi vurderer, at du er i økonomiske problemer.

Hvis mere en én betaling er forfalden, udøver vi vores ret jf. betalingskortsfuldmagten til at inddrive restancen i sin helhed eller én månedlig ydelse, hvis førstnævnte mislykkes.

Inddrivelse af betaling fra dit betalingskort (eller via din betalingsservice) er ikke en håndhævelse af denne kautionserklæring, og vi behøver ikke give dig besked, inden vi inddriver disse penge.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal dit betalingskort og dine øvrige oplysninger bekræftes. Til denne forhåndsgodkendelse skal mindst 1 kr. være tilgængelig på din konto. Dette tjek er ikke en betaling, og ingen penge vil blive trukket fra din konto. Beløbet kan muligvis optræde som en afventende overførsel, men det vil være tilgængeligt igen inden for et par dage. Efter lånet er blevet gjort aktivt, vil vi muligvis gentage denne proces hver måned for at sikre, at kortet stadig er gyldigt.

8. Uafhængig rådgivning

Du bør ikke tiltræde som selvskyldnerkautionist medmindre du er sikker på og helt præcis ved hvilket ansvar du påtager dig som kautionist. Vi anbefaler dig kraftigt at tage imod uafhængigt juridisk rådgivning, hvis du er i tvivl om dine forpligtelser som kautionist.

9. Du skal gøre os opmærksom på ændringer

Af og til får vi brug for at kontakte dig vedrørende låntagerens aftale.

For at vi kan gøre dette, skal du underrette os inden for 7 dage, hvis du ændrer bopælsadresse, navn, e-mailadresse eller telefonnummer.

Du kan give os besked omkring ændringer gennem vores hjemmeside eller via vores email hej@tandolan.dk. Hvis vi får brug for at kontakte dig, bliver alle meddelelser, informationer og udskrifter sendt til din sidst oplyste adresse, som vil være den i denne aftale opgivne adresse, med mindre vi ved, at du er flyttet. Vi vil muligvis sende nogle meddelelser via e-mail, SMS eller telefon i stedet.

Hvis du får nyt betalingskort, skal du opgive de nye oplysninger til os.

10. Generelt

Du giver samtykke til, at det ikke vil berøre resten af din kaution, hvis en del af denne kaution ikke er gyldig eller ikke kan håndhæves.

I nogle situationer kan vi, Aurora Financial ApS, ikke overholde vores løfter til dig af grunde, som er uden for vores kontrol. Det kan gælde problemer med et computersystem, en tredjepartsagent (såsom postvæsenet) eller strejke. I disse tilfælde står vi ikke juridisk til ansvar over for dig.

Denne kaution gælder kun for dig, og du må ikke overføre den eller nogen af dine rettigheder eller ansvar i aftalen. Vi kan af forretningsgrunde overføre vores rettigheder uden din tilladelse, såfremt vi indfører foranstaltninger som sikrer, at dine rettigheder og forpligtelser ikke påvirkes negativt pga. Overførslen.

Telefonopkald vil blive optaget.

11. Lovvalg og sprog

De danske love gælder for denne kautionserklæring, og tvister falder inden for Danmarks Domstoles myndighedsområde, med mindre du bor i en hjemmestyret del af Danmark, i hvilket tilfælde de hjemmestyrende love og domstole gælder for denne kaution. Sproget for denne kaution er dansk, og al kommunikation med os vil foregå på dansk.

Sproget for denne kaution og indemnitet er dansk, og al kommunikation med os vil foregå på dansk.

12. Hvad du skal gøre, hvis du har en klage

Vi bestræber os på at behandle alle klager retfærdigt og til ende på fornuftig tid. Hvis du ønsker at klage over kautionen og indemniteten eller over noget, vi har gjort, beder vi dig underrette os.

Du kan skrive en klage gennem vores hjemmeside eller via vores email hej@tandolan.dk

Vi bestræber os på at behandle alle klager retfærdigt og til ende på fornuftig tid. Hvis du ønsker at klage over aftalen eller over noget, vi har gjort, beder vi dig underrette os.

Du kan klage ved at skrive til Aurora Financial ApS klageafdeling eller ved at ringe eller skrive til os på:

Telefon: 78 76 85 18
E-mail: hej@tandolan.dk

Du har ret til at klage uden om domstolene ved at kontakte Forbrugerklagenævnet via det følgende link:

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder

Hvis din klage drejer sig om markedsføring, kan du kontakte Forbrugerombudsmanden via følgende link:

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/kontakt/

Hvis du har underskrevet din låneaftale uden for Danmark, kan du indgive en europæisk forbrugerklage via dette link:

https://www.forbrug.dk/klageinstanser/forbrugereuropa/

13. Hvem kontrollerer os?

Forbrugerombudsmanden er den tilsynsførende myndighed.

Se dette link: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby

Hvad angår hvidvaskning af penge, er vi reguleret af Finanstilsynet. Se følgende link:
https://www.finanstilsynet.dk/
Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Telefon: 33 55 82 82

14. Deling af oplysninger

Aurora Financial ApS overholder de gældende danske databeskyttelseslove. Vi henviser til vores generelle politik vedrørende administration af personoplysninger. Fra 24. maj 2018 vil Aurora Financial ApS rette sig efter Databeskyttelsesforordningen.

Du kan modtage en kopi af al den information, vi har om dig, ved at sende en anmodning om det til os. Der vil være et gebyr.

15. Vurdering af din kreditværdighed

Når du anmoder om at blive kautionist, vil vi undersøge dine kreditoplysninger hos kreditinformations virksomheder såsom Bisnode, Equifax eller Experian. Kreditinformations virksomhederne giver os kreditinformationer om dig. Långiveren skal øjeblikkeligt og gratis informere dig, hvis din ansøgning afslås på baggrund af undersøgelse i sådan en database.

Formålet med denne kreditundersøgelse er at bekræfte din identitet og din egnethed som kautionist. Kreditinformations virksomhederne vil tilføje oplysninger fra vores søgning eller din ansøgning til deres register, men dette vil ikke påvirke din kreditvurdering hos nogen kreditinformations virksomhed. Din journal hos kreditinformations virksomhederne kan ses af andre firmaer, som foretager en søgning hos virksomheden. Oplysninger, som kreditinformations virksomheder har om dig, kan allerede været kædet sammen med en eller flere af dine partneres journaler. I denne ansøgning vil I muligvis blive anset som økonomisk sammenbundet, og din ansøgning vurderes sammen med ”associerede” journaler.

Mens du er kunde hos os, kan vi foretage yderligere kredit undersøgelser for at administrere din konto.

Aurora Financial ApS forbeholder sig retten til ensidigt at ændre i disse Vilkår og Betingelser (som foreskrevet i afsnit 1 til 15 foroven), når dette er nødvendigt grundet forretningshensyn. Kautionisten vil blive underrettet 14 dage inden enhver ændring.

Vent et øjeblik mens vi tjekker dine detaljer. Venligst undlad at trykke på 'refresh'/tilbage. Hvis siden ikke opdaterer, kontakt os på tlf +45 92 45 54 95 eller email hej@tandolan.dk.