Tilbage

Låntagers vilkår og betingelser
(hvad er det låntager siger ja til og skriver under på)

Låntagers Vilkår og betingelser

Vi anbefaler, at du læser følgende omhyggeligt, da det udgør en del af vilkårene og betingelser for lånet:

1. Låntagers Vilkår og Betingelser

Disse Vilkår og Betingelser udgør del af den aftale, der er indgået mellem dig (Låntageren som oplyst på Låneaftalen) og os (Aurora Financial ApS og enhver, som vi overfører eller tilskriver denne aftale eller lånet til).

Denne aftale er sikret ved erklæring om selvskyldnerkaution. Selvskyldnerkaution betyder, at kautionisten kan blive afkrævet betaling i tilfælde af låntagers manglende betaling på den aftalte betalingsdag, uden at långiver skal dokumentere, at låntager er insolvent og derfor ikke kan betale gælden.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Lånebeløbet bliver udbetalt til din kautionists bankkonto. Ved modtagelse af lånebeløbet skal kautionisten viderebetale beløbet til dig eller ifølge de instrukser, du måtte give kautionisten. Vores udbetaling til kautionisten fritstiller os juridisk fra enhver og alle yderligere forpligtelser i forhold til udbetaling til dig. Hvis Kautionisten ikke betaler lånebeløbet til dig eller gør det i overensstemmelse med dine instrukser, kan du juridisk kun rette et krav vedrørende betaling mod Kautionisten.

2. Oplysninger forud for kontraktindgåelsen

Inden du godkender denne aftale, bør du læse ”Oplysninger forud for kontraktindgåelsen”, som vi har givet dig. Indholdet deri er vigtigt. Når dit lån er blevet udbetalt, er denne aftale juridisk bindende.

Læs venligst også vores generelle politik vedrørende behandling af personlige oplysninger, som du også giver samtykke til ved at underskrive denne aftale.

3. Tilbagebetaling af dit lån

Du indvilliger i at tilbagebetale det beløb, du har lånt af os, samt renter og andre gebyrer, med de aftalte ydelser på den aftalte månedlige betalingsdato. Se vedlagt oversigt.

Disse betalinger er meget vigtige, og du bryder denne aftale hvis du ikke indbetaler i henhold til den aftalte tidsplan jævnfør tabellen i dette dokument.

4. Renter og hvordan de udregnes

Når du tager et lån hos os, skal du betale lånebeløbet plus renter tilbage.

Vi tillægger renter dagligt på baggrund af din gæld. Vi lægger renten til din gæld på din månedlige betalingsdato og når du tilbagebetaler hele lånet.

Vi kan til enhver tid øge eller reducere den rente, vi opkræver i henhold til nedenstående regler.

Enhver ændring vil gælde for din gæld fra det tidspunkt. Vi foretager kun denne ændring for at afspejle ændringer i markedsrenten og omkostningerne ved vores midler. Hvis vi ændrer rentesatsen, opkræver vi dig, skriver vi for at fortælle om ændringen, før det sker. Hvis vi øger det, giver vi dig 28 dages varsel. Hvis vi reducerer det, giver vi dig 7 dages varsel. Når vi ændrer rentesatsen, kan vi øge eller reducere antallet af månedlige betalinger (eller begge dele). Du kan undgå at øge omkostningerne ved at tilbagebetale lånet, før forhøjelsen træder i kraft.

5. Hvornår de månedlige ydelser skal betales

Du kan til enhver tid spørge os om at ændre din månedlige betalingsdato. Vi overvejer din anmodning, men vi kan nægte at ændre datoen. Hvis vi ønsker at ændre den månedlige betalingsdato, fortæller vi dig det mindst to måneder, før vi foretager ændringen (medmindre du accepterer os at foretage ændringen). Hvor den månedlige betalingsdag ikke er en arbejdsdag, udbetales betalingen arbejdsdagen efter den månedlige betalingsdag.

6. Førtidig tilbagebetaling

Du har ret til at betale noget eller hele den gæld, du skylder os til enhver tid. Du skal give os besked om, at du vil gøre dette. Hvis du vil betale din gæld fuldt ud, skal du fortælle os den dato, hvor du planlægger at gøre dette. Du kan kontakte os på:

Aurora Financial ApS
Havnegade 39,
1058 København
E-mail hej@tandolan.dk

Hvis du vil betale hele lånet, sender vi dig en erklæring om, hvad du skylder. Når du foretager en delvis betaling, vil vi først bruge det til at betale eventuelle restancer eller forfaldne renter og derefter anvende betalingen for at reducere kontraktens løbetid. Du kan bede os om at sende dig en erklæring.

7. Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden 15 dage fra den dag, hvor du modtog en kopi af den indgåede aftale.

Derefter skal du tilbagebetale det beløb, du har lånt med renter frem til datoen for tilbagebetalingen uden forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 30 dage efter den dato, hvor du har meddelt os.

Du skal kontakte os inden udgangen af 15 dage, der begynder med dagen efter den dag, hvor du modtog en kopi af den henrettede aftale for at underrette os om din intention om at trække sig tilbage.

Skrive til os på: hej@tandolan.dk
Aurora Financial ApS
Havnegade 39,
1058 København

Manglende meddelelse til os og tilbagebetaling af det beløb, du har lånt som beskrevet i denne aftale, vil medføre, at lånet fortsætter i henhold til denne aftale.

8. Aftalebrud og misligholdelse

Du har brudt denne aftale hvis:

 • du ikke betaler din månedlige betaling til tiden;
 • du bryder nogen af de øvrige vilkår i denne aftale;
 • du har lavet en erklæring, der er falsk eller vildledende, når du ansøger om denne aftale;
 • du er erklæret konkurs;
 • debitor dør;
 • du ophæver vores ret til at behandle dine personlige oplysninger;
 • kautionisten udøver en ret til at annullere garantien og erstatningen;

Hvis du står bag en betaling, søger vi betaling af det forfaldne beløb fra dig og din kautionist ved at tage et beløb ved hjælp af debet- eller kreditkortoplysninger, der er godkendt til brug i henhold til denne aftale.

Hvis du misligholder nogle af aftalens vilkår, kan vi sende dig en påkravsskrivelse, som giver ret til at opkræve et gebyr på 100 kr. Ved udløbet af den deri nævnte frist kan vi

 • Lukke din konto
 • Kræve øjeblikkelig betaling af din fulde gæld, hvis betingelserne i Kreditaftalelovens § 29 er opfyldt
 • Gå til domstol for at få bistand til at få betalt, hvad du skylder os

Bemærk: Denne låneaftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. § 478, stk. 1, nr. 5 i retsplejeloven (lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22/09-2017)

9. Ophævelse af kreditaftalen

Når du foretager en betaling, bruger vi den til at betale din saldo i følgende rækkefølge. For det første betaler vi alle renter, som vi har tilføjet til din gæld, og for det andet betaler vi det til balancen af din gæld.

10. Ophævelse af kontrakt

I tilfælde af at låntager erklæres konkurs eller anmeldes som dårlig betaler, kan Aurora Financial ApS ensidigt ophæve kontrakten via skriftlig underretning

11. Betalingskort Fuldmagt

Inden lånet udbetales, giver du samtykke til, at vi må inddrive dine månedlige betalinger fra dit betalingskort. Du indvilliger i, at vi må bruge dette (og hvilke som helst andre kortoplysninger, du giver os) til i sin helhed at inddrive hver månedlig betaling, som du skylder os, indtil den er betalt. Dine månedlige ydelser inddrives kun i deres helhed. Du kan når som helst ophæve dette samtykke ved at underrette os. Hvis du ophæver dette samtykke, skal du foretage betalingen på anden vis (f.eks. via betalingsservice).

Hvis betalingskort ikke anvendes som primær betalingsmetode, vil efter meddelelse om, at betaling via den primære betalingsmetode er mislykkedes, udøve vores ret jf. betalingskortsfuldmagten den samme dag. Hvis det ikke lykkes os at inddrive den månedlige betaling på den dato, forsøger vi at inddrive betalingen den følgende dag. Hvis dette mislykkes, vil vi rimeligvis bestræbe os på at kontakte dig og din kautionist med henblik på at forstå, hvorfor betalingen mislykkedes og hvornår den kan finde sted. Hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med jer igennem de rimelige bestræbelser, vil vi udøve vores ret jf. betalingskort fuldmagten den følgende dag og hver dag derefter, indtil betalingen forfalder.

Hvis betalingskort ikke anvendes som primær betalingsmetode, vil efter meddelelse om, at betaling via den primære betalingsmetode er mislykkedes, udøve vores ret jf. betalingskortsfuldmagen den samme dag.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal dit betalingskort og dine øvrige oplysninger bekræftes. Til denne forhåndsgodkendelse skal mindst 1 kr. være tilgængelig på din konto. Dette tjek er ikke en betaling, og ingen penge vil blive trukket fra din konto. Beløbet kan muligvis optræde en afventende overførsel, men det vil være tilgængeligt igen inden for et par dage. Efter lånet er blevet gjort aktivt, vil vi muligvis gentage denne proces hver måned for at sikre, at kortet stadig er gyldigt.

12. Vores rettigheder

Hvis vi tøver med at håndhæve vores rettigheder jf. denne aftale, vil det ikke påvirke vores rettigheder. Vi kan også acceptere sene eller delvise betalinger eller checks og postanvisninger med mærkningen fuld betaling eller noget lignende, uden at nogen af vores rettigheder jf. denne aftale forfalder.

13. Betaling til din mægler

Dette afsnit er kun relevant for dig, hvis du har ansøgt hos os igennem en mægler eller betalingsmellemmand (”mægler”). Din mægler har muligvis bearbejdet din ansøgning, inden vi udbetalte lånet til dig, og hvis du har indvilliget i at betale din mægler for dette, vises det som det gebyr, du allerede har betalt din mægler. Vi udbetaler muligvis en kommission til din mægler (for at have henvist dig til os) på op til 20% af det lånte beløb. Ved at skrive under på denne aftale, giver du os lov til at betale din mægler dette beløb. Denne kommission tillægges ikke din saldo.

14. Din kautionist

For at en låntager kan låne kræver det en gyldig kautionist. Når dit lån er blevet udbetalt vil din kautionist forblive på lånet indtil lånet er indfriet til fulde.

Du accepterer at vi kan dele informationer omkring låneansøgningen samt låneaftalen med din valgte kautionist. Dette inkluderer, men er ikke nødvendigvis begrænset til: din evne til at tilbagebetale lånet, lånets tilbagebetalinger i sig selv samt vores kontakt med dig.

15. Du skal gøre os opmærksom på ændringer

Af og til får vi brug for at kontakte dig vedrørende din konto. For at vi kan gøre dette, skal du underrette os, hvis du ændrer bopælsadresse, navn, e-mailadresse eller telefonnummer indenfor 7 dage fra ændringen.

Du kan give os besked omkring ændringer gennem vores hjemmeside eller via vores email hej@tandolan.dk. Hvis vi får brug for at kontakte dig, bliver alle meddelelser, informationer og udskrifter sendt til din sidste oplyste addresse, som vil være den opgivne adresse i denne aftale, med mindre vi ved at du er flyttet. Vi vil muligvis sende nogle meddelelser via e-mail, SMS eller telefon i stedet.
Hvis du får nyt betalingskort skal du opgive de nye oplysninger til os.

Hvis du får nyt betalingskort skal du opgive de nye oplysninger til os.

16. Ændring af forholdene i aftalen

Vi har ret til at foretage rimelige (og forholdsmæssige) ændringer i aftaleforholdet for at kompensere for ændrede forretningsforhold, bl.a. ændringer i:

 • Markedsforhold
 • Udefra kommende faktorer som påvirker omkostningerne ved at levere vores ydelser og service til dig
 • Lovkrav til os, compliance og andre eksterne faktorer (forhold uden for vores kontrol)
 • Eventuelle ændringer i vores system eller produktudvikling

Vi giver dig mindst 30 dages varsel ved enhver ændring, undtaget hvis ændringen er til fordel for dig.

Hvis ændringen er ugunstig for dig, har du ret til inden for 60 dage fra den dato, hvor du modtager besked om ændringen, lukke din konto jf. denne aftale ved at indfri den gæld, du på det pågældende tidspunkt skylder. Du skal ikke betale yderligere renter eller gebyrer for at gøre dette.

17. Generelt

Renter beregnes af det til enhver tid, skyldige beløb, uanset om nogen del deraf har været genstand for retsafgørelse.

Du giver samtykke til, at det ikke vil berøre resten af aftalen, hvis en del af denne aftale ikke er gyldig eller ikke kan håndhæves.

I nogle situationer kan vi, Aurora Financial ApS, ikke overholde vores løfter til dig af grunde, som er udenfor vores kontrol. Disse kan inkludere problemer med et computersystem, en tredjeparts agent (såsom postvæsenet) eller strejke. I disse tilfælde står vi ikke juridisk til ansvar over for dig.

Denne aftale gælder kun for dig, og du må ikke overføre den eller nogen af dine rettigheder og ansvar i aftalen. Vi kan af forretningsgrunde overføre vores rettigheder jf. denne aftale uden din tilladelse, såfremt vi opsætter foranstaltninger for at sikre, at dine rettigheder og forpligtelser ikke påvirkes negativt pga. overførslen.

Du har ret til at modtage en udskrift af kontoen. Den er gratis, og du kan når som helst under lånets løbetid bede om den. Den vil indeholde informationer om hver betalingsydelse, du jf. aftalen skylder, betalingsdatoen for hver ydelse, beløbet samt betingelser, som berøre betalingen. Den vil også gå i dybden med hver betaling og vise, hvilken andel af beløbet, der dækker selve lånet (kapital), og hvor meget af beløbet, der er renter. Denne udskrift skal angive, at informationen deri kun er gyldig så længe, at rentesatsen ikke ændres.

Telefonopkald kan blive optaget eller overvåget.

18. Lovvalg og sprog

De danske love gælder for denne aftale, med mindre du bor i en hjemmestyret del af Danmark, i hvilket tilfælde de hjemmestyret love gælder for denne aftale.

Sproget for denne aftale er dansk, og al kommunikation med os vil foregå på dansk.

19. Hvad du skal gøre, hvis du har en klage

Vi bestræber os på at behandle alle klager retfærdigt og til ende på fornuftig tid. Hvis du ønsker at klage over aftalen eller over noget, vi har gjort, beder vi dig underrette os.

Du kan klage ved at skrive til Aurora Financial ApS klageafdeling eller ved at ringe eller skrive til os på:
Telefon: 78 76 85 18
E-mail: hej@tandolan.dk

Du har ret til at klage uden om domstolene ved at kontakte Forbrugerklagenævnet via det følgende link:

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder

Hvis din klage drejer sig om markedsføring, kan du kontakte Forbrugerombudsmanden via følgende link:

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/kontakt

Hvis du har underskrevet din låneaftale uden for Danmark, kan du indgive en europæisk forbrugerklage via dette:

https://www.forbrug.dk/klageinstanser/forbrugereuropa/

20. Hvem kontrollerer os?

Forbrugerombudsmanden er den tilsynsførende myndighed.
Se dette link: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Hvad angår hvidvaskning af penge, er vi reguleret af Finanstilsynet. Se følgende link:

https://www.finanstilsynet.dk/

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

21. Dine oplysninger

Aurora Financial ApS overholder de danske databeskyttelseslove, og vi henviser til vores generelle politik vedrørende administration af og din adgang til personlige oplysninger. Denne kan findes på vores hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at dit lån øjeblikkeligt vil forfalde, hvis du ophæver den samtykke, du har givet os, eller forsøger at tilbagekalde vores ret til at behandle dine personlige oplysninger.

22. Kreditinformationsvirksomheder

Når du ansøger om et lån hos Aurora Financial ApS, kigger vi på dine kreditoplysninger hos en kreditinformations virksomhed såsom Bisnode eller Experian.

Kreditinformations virksomheden giver os kreditoplysninger om dig, herunder oplysninger fra RKI. Denne kreditundersøgelse bruges til at bekræfte din identitet og låne egnethed. Vi bruger ikke disse oplysninger til at kreditvurdere dig.

Mens du er kunde hos os, kan vi foretage yderligere kreditundersøgelser for at administrere din konto.

Retshåndhævende myndigheder kan tilgå og bruge disse oplysninger, hvis falske eller unøjagtige oplysninger er angivet.

I tilfælde af at låntageren bryder denne aftale, kan Aurora Financial ApS uden samtykke og ensidigt anmelde låntageren til enhver kreditinformationsvirksomhed.

Aurora Financial ApS forbeholder sig retten til ensidigt at ændre i disse Vilkår og Betingelser (som foreskrevet i afsnit 1 til 21 foroven), Når dette er nødvendigt grundet i forretnings hensyn. Låntageren vil blive underrettet 14 dage inden enhver ændring.

Vent et øjeblik mens vi tjekker dine detaljer. Venligst undlad at trykke på 'refresh'/tilbage. Hvis siden ikke opdaterer, kontakt os på tlf +45 92 45 54 95 eller email hej@tandolan.dk.